Nuacht (News)

Nuacht (News)2018-11-08T09:24:45+00:00

Rang Audrey - Céad Faoistin

2023/01/31 11:14:09

A thuismitheoirí, inniu tá bileog tábhachtach ag dul abhaile le do pháiste bunaithe ar an gcéad faoistin. Caithfidh na páistí é a léamh agus a chleachtadh gach oíche idir é seo agus an Chéad Faoistin. Tá sé thar a bheith tábhachtach mar is é an phríomh chuid den searmanas. Parents, today there is a very important page going home with the children for the First Confession. The children must read and practice this each night between now and their First Confession. It is extremely important as it is the main part of the ceremony. Go raibh maith agaibh.

Be Safe

2023/01/26 20:59:17

In Rang Lia we have started our BeSafe course learning about our emotions and exploring our feelings in safe and unsafe situations. We painted our feeling faces to show the different emotions we all have.

Rang Audrey - Feadóg Stáin

2023/01/24 17:45:37

An seachtain seo táimid ag cleachtadh nóta F, E agus D. Bígí ag cleachtadh sa bhaile gach oíche le bhur dtoil. This week, we are practicing notes F, E and D. Please practice at home each night.

Rang 1 Mícheál = Obair Bhaile

2023/01/24 14:27:54

Seo an obair bhaile don tseachtain. Ní raibh na leathanaigh go léir agam inné. Here are sheets for homework this week. I didn't have all the sheets ready yesterday. Apologies

Rang Audrey - Bliain Nua na Síneach

2023/01/23 10:28:57

Agus Blian Nua na Síneach á cheiliúradh ar fud an domhain táimid ag foghlaim faoin tSín agus na traidisiúin ag baint leis. Rinneamar lóchrann traidisiúnta Síneach ar an Aoine. As Chinese New year is celebrated around the world we are learning about China and its traditions. We made traditional Chinese lanterns on Friday.

Rang a dó - turas go dtí an séipéal

2023/01/19 12:44:03

Agus muid ag fáilt réidh don sacraimint Cead Faoistin i mí Feabhra, chuamar ar thuras go dtí Séipéal na Deasghabhála inniú. Bhí rudaí speisialta á aithint agus á phlé againn. Tá bileog inár fillteáin obair bhaile inniú gur féidir linn a thaispeáint do agus a phlé lenár thuismitheoirí. As we prepare for the sacrament of First Confession in February, we went on a trip to the Church of the Annunciation today. We identified and discussed lots of special things at the church. We all have a page in our homework folders tonight that we can show to and discuss with our parents. Táimid ag tnúth go mór lenár gCéad Faoistin! We are really looking forward to our First Confession!

Rang a dó - Mata

2023/01/18 20:11:55

Tá rang a dó ag foghlaim faoi siméadracht sa mhata an seachtain seo. Táimid ag obair go dian. Seo iad ag fiosrú cé mhéad línte shiméadracha atá i cruthanna 2T difriúla. Maith sibh a pháistí! Rang a dó are learning about symmetry in maths at the moment. They are working very hard. Here they are investigating how many lines of symmetry are in different 2D shapes. Well done boys and girls!

Rang Audrey - Feadóg Stáin

2023/01/17 16:05:26

Thosaigh Rang Audrey ag foghlaim an feadóg stáin inniú. Táimid ag tosnú leis na nótaí B, A, G. Bhaineamar sár - taitneamh as agus táimid chun é a chleachtadh gach oíche sa bhaile as seo amach. Rang Audrey started learning the tin whistle today. We are starting with the notes B, A, G. We really enjoyed it and are going to practice each night at home. Parents, please see attached photo of notes for your reference.

Rang Audrey - Feadóg Stáin

2023/01/16 09:51:26

Beidh rang Audrey ag tosnú ag foghlaim an feadóg stáin amárach. Gheobhaidh gach páiste feadóg ón scoil. Ní caithfidh siad íoc as. Iarraimid ar tuismitheoirí chun na páistí a spreagadh chun 5 nó 10 nóiméad cleachtadh a dhéanamh gach oíche. Rang Audrey will begin to learn the tin whistle tomorrow. Each child will get a whistle from the school. They do not have to pay for these. We ask that parents would encourage the children to do 5 or 10 minutes practice each night. Go raibh maith agaibh.

Oíche Mór - Cork Opera House

2023/01/13 22:49:39

A Thuismitheoir / Caomhnóir, Is féidir linn deimhniú go mbeidh oíche speisialta againn san Opera House ar an Domhnach 23ú Aibreán, chun airgead a ardú a rachaidh i dtreo ár halla spóirt nua sa scoil nua. Cuirigí é i bhur ndialanna anois, tiocfaidh níos mó eolas go luath! We can now confirm that we will be organising a special fundraising night in the Cork Opera House on Sunday 23rd April to raise money which will go towards our new sports hall in our new school. Put it in your diaries now, more information will be revealed soon! Go raibh míle

Cárta caillte / Lost bank card

2023/01/13 13:15:23

A Thuismitheoir / Caomhnóir A Perm TSB bank card with the name Fiachra Nally was dropped into the office if someone has lost it, it can be collected at office Grma

Cispheil / Basketball

2023/01/12 10:21:22

A Thuismitheoir / Caomhnóir Beidh Naíonáin Mhóra, Rang 1 agus Rang 2 ag tosnú traenáil cispheile amárach Dé hAoine don dtéarma seo i staid Neptune. Caithfidh siad a gcultacha reatha a chaitheamh. Senior Infants, 1st Class and 2nd Class will be starting basketball training tomorrow Friday for this term in Neptune Stadium. They are asked to wear their tracksuits. Go raibh míle

Rang a dó - Nóta Tábhachtach

2023/01/11 13:56:18

A thuismitheoirí, Beidh Céad Faoistin rang a dó ar súil ar an Déardaoin, 9ú Feabhra ag 1pm sa Séipéal na Deasghabhála, Linndubh. Tá nóta ag dul amach leis na bpáistí inniú le tuilleadh eolas. Parents, The Sacrament of First Confession will take place for second class on Thursday 9th of February at 1pm in the Church of the Annunciation, Blackpool. A note will go home with the children today with more information. Le meas, Múinteoirí Audrey agus Leanne.

Club Fichille

2023/01/11 08:35:19

A thuismitheoirí, Beidh an club fichille ar siúl inniu agus gach Céadaoin as seo amach. Dear Parents, Chess club will go ahead today after school, 2.10pm to 3.10pm, and every Wednesday for this term. Go raibh maith agaibh.

Rince Ghaelach / Irish Dancing

2023/01/09 12:52:21

A Thuismitheoir / Caomhnóir Ní bheidh aon Rince Ghaelach ar siúl inniu There will be no Irish Dancing on today Grma

Club Obair Bhaile

2023/01/06 14:25:57

A thuismitheoirí/Caomhnóirí, Beidh club obair bhaile ag tosnú arís ar an Luan, an 9ú lá de Mí Eanair. Costas €12 don seachtain, nó €4 in aghaidh an lae. Parents/Gaurdians, Club obair bhaile will continue next Monday, on the 9th of January. €12 per week/€4 per day. Go raibh míle maith agaibh.

Rang Audrey - Pictiúirí Reoite

2023/01/06 14:23:42

Sa Ghaeilge an tseachtain seo chruthaíomar Pictiúirí Reoite bunaithe ar an scéal 'Fionn agus an Dragún'. Bhain na páistí an-taitneamh as! In our Irish lesson this week we created frozen pictures from the story 'Fionn and the Dragon'. The children really enjoyed it!

Athoscailt / Re-opening

2023/01/04 13:17:28

Meabhrúchán a Thuismitheoirí, go mbeidh an scoil ag athoscailt amárach Déardaoin 5 Eanáir Reminder Parents, that the school is reopening tomorrow Thursday 5th January Go raibh míle

Rang Audrey - Nollaig Shona

2022/12/21 14:00:35

Las Rang Audrey an choinneal deireanach ar ár Fléasc Aidbhint inniú, an choinneal bán, chun breithlá Íosa a cheiliúradh. De gnáth, bheadh sé á lasadh ar Oíche Nollaig. Nollaig Shona daoibh go léir! Today Rang Audrey lit the final candle on our Advent Wreath, the white candle, to celebrate the birth of Jesus. It is traditionally lit on Christmas Eve/Christmas Day. Wishing you all a very Happy Christmas!

Saoire na Nollag / Christmas Holidays

2022/12/20 15:38:22

A Thuismitheoir / Caomhnóir, Is féidir leis na páistí a gcuid éadaí féin a chaitheamh amárach. Tá cead acu uirlis leictreonach a thabhairt isteach chun cluichí a imirt ach tá cosc ar gach fhón. Críocnóidh gach rang ag 11.30am. Guímid Beannachtaí na Nollag oraibh go léir agus Athbhliain fé mhaise The children can wear their own clothes tomorrow. They are allowed to bring in one toy or electronic device to play games. However all phones are strictly forbidden. All classes will finish at 11.30am. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!

Daidí na Nollag i Rang 6 Hazel!

2022/12/20 11:34:14

Bhí cuairteoir speisialta againn i Rang 6 inniu! We had a special visitor in Rang 6 today - Santa!

Banna Ceoil / Cór Scoile

2022/12/18 19:22:55

Caithfidh gach páiste sa Bhanna Ceoil agus sa Chór a gcuid culaith scoile iomlán a chaitheamh ag na seónna 1pm amárach agus Dé Máirt All children in the school band and choir must wear their full school uniform for the 1pm shows tomorrow and Tuesday Go raibh maith agaibh

Naíonáin Bheaga/Junior infants - note for parents/guardians

2022/12/18 12:51:19

Nóta: Seó na Nollag Amárach @ 1pm Nollaig Shona!

Happy Talk ar ceal

2022/12/16 07:20:24

Junior Infant Parents Due to unforescreen circumstances, we have been informed that Happy Talk is cancelled today. Apologies for any inconvenience Go raibh míle

Margadh na Nollag

2022/12/15 15:57:46

Tuistí/caomhnóirí, Meabhrúchán: Beidh ár margadh na Nollag ar siúl amárach, 16/12/22. Beidh seans ag gach rang dul suas go dtí an margadh agus má tá airgead ag na páistí- tá cead acu rudaí a cheannach. Beidh praghas ar gach rud idir €1-€5. Tá fáilte roimh na tuistí go léir teacht chuig an margadh idir 1-2:30. Bígí linn le haghaidh seacláid te, maisiúcháin & comhrá. Hó hó hó Parents/guardians, Reminder: Our Christmas market will take place tomorrow, 16/12/22. Each class will have a chance to go to the market and will have the opportunity to buy items. There will be a price between €1-€5 on each item. Parents are welcome from 1pm to 2:30. Come along for some hot chocolate, decorations and chats. Ho Ho Ho

Ullmhú don margadh na Nollag

2022/12/15 14:57:38

Rang a 4 ag obair go dian ar na rice krispy buns don margadh na Nollag amárach.

Canadh ar ceal / Carol singing cancelled

2022/12/14 16:13:41

A Thuismitheoir / Caomhnóir De bharr an 'orange alert' maidin amárach, tá an canadh san Ionad Siopadóireachta ar ceal anois Due to the orange alert tomorrow morning, the carol singing in Blackpool Shopping Centre has been cancelled Go raibh míle

Clubanna i ndiaidh scoile críochnaithe/ After school clubs finished

2022/12/14 13:07:28

A thuismitheoirí/ caomhnóirí Mar eolas daoibh, tá na clubanna go léir a théann ar aghaidh i ndiaidh scoile críochnaithe don bhliain. Sin club obair bhaile, club fichille agus rince Gaelach. Please note, all the afterschool clubs are finished for the year. Homework club, Chess club and Irish dancing. Grma

Amanta oscailte / Openinig Hours

2022/12/13 18:15:43

A Thuismitheoir/ Caomhnóir School will open at normal time tomorrow, 8.30am Go raibh maith agaibh

Rang a dó - Audrey agus Leanne

2022/12/13 14:31:22

A thuismitheoirí, Tá cead ag Rang a dó a feistis don seo a chaitheamh ar scoil amárach don chleachtadh. Second class can wear their costumes for the school show coming to school tomorrow for a dress rehearsal (Christmas jumpers etc). Go raibh maith agaibh. Múinteoirí Audrey agus Leanne.

Margadh na Nollag

2022/12/13 11:06:18

Tuistí/caomhnóirí, Beidh ár margadh na Nollag ar siúl an Aoine seo, 16/12/22. Beidh seans ag gach rang dul suas go dtí an margadh agus má tá airgead ag na páistí- tá cead acu rudaí a cheannach. Beidh praghas ar gach rud idir €1-€5. Tá fáilte roimh na tuistí go léir teacht chuig an margadh idir 1-2:45. Bígí linn le haghaidh seacláid te, maisiúcháin & comhrá. Hó hó hó Parents/guardians, Our Christmas market will take place this Friday, 16/12/22. Each class will have a chance to go to the market and will have the opportunity to buy items. There will be a price between €1-€5 on each item. Parents are welcome from 1pm until 2:45. Come along for some hot chocolate, decorations and chats. Ho Ho Ho

Oscailt Déanach / Oscailt Déanach

2022/12/12 21:03:15

A Thuismitheoir / Caomhnóir Ár leithscéal faoin bhfógra déanach. Tá sé socruithe ag na scoileanna sa cheantar go mbeimid ag oscailt ag 10.30 amárach de bharr na haimsire Our apologies for late notice. It has been decided by the principals in the Northside area that we will open schools at 10.30am tomorrow on health and safetry grounds Go raibh míle

Nóta Tábhachtach Rang a 2 agus 3

2022/12/12 14:46:57

A thuismitheoirí, Ár bhrón faoin fógra déanach ach tá cinneadh tógtha againn tar éis scoil go mbeidh snámh curtha ar cheal amárach de bharr cúrsaí sláinte is sábháilte. Our apologies for the late notice and any confusion but we have made the decision to cancel swimming tomorrow on health and safety grounds. Swimming will not go ahead for 2nd and 3rd class.

Club Obair Bhaile / Homework Club

2022/12/09 13:20:58

A Thuismitheoir / Caomhnóir Tá an Club Obair Bhaile críocnaithe anois. Tosnóidh sé arís i mí Eanáir. The Homework Club is now finished this week. It will resume again in January Go raibh míle

Aonach na Linne Duibhe / Blackpool Fair

2022/12/08 09:18:53

Beidh Rang 5 & Rang 6 ag canadh agus ag seinnt ag Aonach na Linne Duibhe taobh thisr den séipéal amárach idir 12.30 agus 1pm The children from 5th & 6th class will be singing and playing at the Blackpool Fair behind the church tomorrow Friday between 12.30 and 1pm

Cóta caillte / Lost coat

2022/12/06 14:17:43

Fuaireadh an cóta seo ar an ascaill, beidh sé in oifig Una This coat was found on the avenue, it will be in Una's office Grma

Rang 1 Míchael CLG

2022/12/06 13:14:53

Chríochnaigh muid suas le traenáil CLG agus Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Tammy, an traenalaí. We finished up our Gaa training for this term with Tammy. We had great fun and we would like to thank her for all the great sessions.

Fón síos / Phone line down

2022/12/06 10:46:53

A Thuismitheoir / Caomhnóir, Tá líne fóin na scoile síos faoi láthair. Gabhaimid leithscéal as aon míchaoithiúlacht The school phone line is down presently. We apologise for any inconvenience Go raibh míle

Rang Audrey - Soilse Nollag

2022/12/05 18:12:09

Rinneamar soilse Nollag álainn le déanaí! We recently created some beautiful Christmas lights! Hó hó hó!!

Rang Mícheál - Ealaíon - An Scáth báistí

2022/12/02 15:25:45

Rinne na páistí staidéar ar an aimsir le déanaí. Mar sin, rinneamar ealaíon bunaithe ar báisteach!! Following on from learning about the weather we did some colourful art about umbrellas.

Blitz rang 4

2022/12/02 13:45:49

Some children from rang 4 will be travelling to Carrigaline for a soccer blitz on Monday December 5th. The children going to the blitz will be travelling by bus which will be leaving at 8.40am sharp. Please ensure your child is in their classroom on time to go to the blitz. If your child is going to the blitz please ensure they have football boots/runners, shorts/tracksuit bottoms and a spare change of socks as well as a packed lunch and water. Children not attending the blitz should come to school as normal on Monday. Go raibh maith agaibh, Múinteoir Emer agus Múinteoir Séamus

Daltaí na Seachtaine / Students of the Week!

2022/12/02 13:03:06

Ceolchoirm na Nollag / Christmas Concert

2022/12/02 12:12:09

A Thuismitheoir / Caomhnóir Tá áthas orainn dátaí le haghaidh Ceolchoirm na Nollag a fhógairt. De bharr go bhfuil 16 rang againn anois, beidh sé thar dhá lá. Beidh siad ar siúl i Halla an Pharóiste Páirc na hEaglaise agus beidh taispeántas ó Chór agus ó Bhanna Ceoil na Scoile roimh gach seó. We are pleased to announce the dates of our Christmas Concerts. Because we now have 16 classes, it will be spread over two days. They will take place in Churchfield Parochial Hall and each show will begin with a performance from our school band and choir. Monday 19th Dec @ 1pm ; Junior Infants Monday 19th Dec @ 6pm ; 4th -6th Class Tuesday 20th Dec @ 1pm ; Senior Infants Tuesday 20th Dec @ 6pm ; 1st - 3rd Class